Vầng Trăng Cổ Tích 2023

Ngày 26/9/2023, Trường Mầm Non Hoa Mai 3 đã tổ chức Tết Trung Thu cho các bé mang chủ đề “Vầng Trăng Cổ Tích 2023”

be54563a3609e257bb18395

9a7ab90ed93d0d63542c394

3cb5d91bbb286f763639414

bcc41f607d53a90df042416

972dc9fcabcf7f9126de417

fc35ee548e675a390376399

a84ff8f29ac14e9f17d0413

01327de61ed5ca8b93c4407

538589feeacd3e9367dc408

1ed1aa53c9601d3e4471402

fafea389c0ba14e44dab410

f84f20c342f096aecfe1411

9a17e6778544511a0855412

c22dbf81dcb208ec51a3404

e274cacea9fd7da324ec403

84d268700b43df1d8652405

e1d142432170f52eac61397

7de3ebab8b985fc60689396

3cba5bbe398dedd3b49c420

28169984fab72ee977a6398

289975041637c2699b26400

b07039f25ac18e9fd7d0401

5a4cd894bba76ff936b6406

b45e09a86c9bb8c5e18a440

1986a768c25b16054f4a441

21fa731c162fc2719b3e443

fdf34a1d2f2efb70a23f442

c4a54dbd2f8efbd0a29f421

0177824de07e34206d6f423

27252aed48de9c80c5cf418

983e2ae348d09c8ec5c1415

195a8335e00634586d17409

5e228434e60732596b16422

1947186b7a58ae06f749425

dcd91df07fc3ab9df2d2426

1865b74cd57f0121586e427

d3b741fb23c8f796aed9429

93b5ba93d8a00cfe55b1428

ea41e11d832e57700e3f430

412fa77bc54811164859431

ce3bd193b4a060fe39b1433

641accc4a9f77da924e6432

bedac5dea7ed73b32afc424

f2688eb3ec8038de6191419

98cbd518b02b64753d3a436

24de67873d89e9d7b09875

4f0d1c8f79bcade2f4ad434

2def5538300be455bd1a435

8a26f47dae737a2d236278

4b1575df10ecc4b29dfd437

38184de428d7fc89a5c6439

f5ca8591df9f0bc1528e77

73a4446e215df503ac4c438

3416764f2c41f81fa15076

5fb274ec2ee2fabca3f379

a2e788b9d2b706e95fa681

007c7b272129f577ac3885

802250830d8dd9d3809c84

5e6f47381d36c968902780

8b6359c204ccd09289dd86

8bc29395c99b1dc5448a82

0d15744e2e40fa1ea35183

 

 

 

 

 

 

 

Tên file: 8004016790043321243.mp4
Tải về
Tên file: 1655376265648426786.mp4
Tải về
Tên file: 3672692726554246643.mp4
Tải về
Tên file: 4264001738330729977.mp4
Tải về
Tên file: 4756488538712071726.mp4
Tải về
Tên file: 5953017625191980171.mp4
Tải về
Tên file: 7446219390630203291.mp4
Tải về